Hızlı İletişim

Canlı Destek info@isavsilah.com 0 (212) 424 49 49
SEPETİM (0) ÜYE OL GİRİŞ YAP ANASAYFA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER YENİ ÜRÜNLER 2. EL SİLAHLAR KAMPANYALAR İLETİŞİM
Silah Ruhsatı
SİLAH RUHSAT MÜRACAATLARINDA İSTENEN BELGELER
 
SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
       Silah Taşıma ve Bulundurma ruhsatı talep eden herkes, İkamet ettiği yer valiliğine (yetki devir yapılmış ise Kaymakamlığa)aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.
      a) Gerekli Genel Bilgiler
1)      Silah Taşıma ve Bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2)      Nüfus Cüzdan Fotokopisi(nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak,diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir.nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir), 
4)      Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
5)      Müdürlüğümüzce(Şubemizce) Tanzim edilecektir.,
6)      Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
7)      Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
8)       Yarım kapaklı telli dosya,
      İş Yerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir.
       b)Yürütülen görev ile yapılan iş veya meslek nedeniyle verilecek taşıma ruhsatlarında; yukarıda (a) numaralı bölümde belirtilenlere ilaveten gerekli diğer belgeler;      
1) – SİLAH İSTEK BİLGİ FORMU 
(Emniyetçe verilecektir ve Şube Müdürlüğünde bizzat müracaatçı tarafından imzalanıp doldurulacaktır.) 
2) – CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN ADLİ SİCİL KAYDI, (Arşiv araştırmalı kaydı, müracaat esnasında ibraz edilecek.) 
( Sabıka kaydı olanlar ilgili mahkemeden; “ Bu karar kesinleşmiştir “ibaresini yazdırarak, mahkeme kararını getireceklerdir. ) 
3) – DEVLET HASTANESİ BAŞ TABİBLİĞİNDEN ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORU MÜHÜRLETİLEREK TASTİK 
ETTİRİLECEKTİR, ( Emniyetçe Verilecek Belge İle Alınacaktır. ) 
4) – SİLAHI OLANLAR, SİLAHLARINI BOŞ OLARAK KONTROL VE TESPİT EDİLMEK ÜZERE RUHSAT ŞUBESİNE 
BİZZAT SİLAH SAHİPLERİ GETİRECEKLERDİR. 
5) - RUHSATINI YENİLETENLERDEN VE RUHSAT DEVİR ALANLARDAN VERGİ (Maliye Harcı) 
ALINACAĞINDAN İLGİLİ MİKTARI ÖĞRENİP HAZIRLIKLI GELMELERİ GEREKMEKTEDİR. 
6) – MÜRACAAT EDENİN İSTEĞİNE GÖRE BAZI FARKLILIKLAR OLDUĞUNDAN MÜRACAAT ESNASINDA 
DURUMUNU SÖYLEMESİ VE ONA GÖRE BELGE İSTEMESİ GEREKMEKTEDİR. 
( Kuyumcu – Benzinci – Müteahhit – Avukat – Muhtar gibi Meslek sahibi olanlar) 
(Bu tür belgeler aslı ile birlikte getirilip, ibraz edilecek, görüldükten sonra, bazı belgeler iade edilecektir.)
 
SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER: 
 
*Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar.
*Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar veya intihar teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.
*Haklarında T.C. Kanunu’un 119 Maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde ve civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar.
*Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar. 
*Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda aynı ve farklı türden ikiden fazla suç dan dolayı hapis ve ağır hapis cezasına mahkum olanlar. 
*Uyuşturucu ve piskotrop maddeleri veya ruhsatsız veya ruhsata aykırı oyarak imal eden tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar.
*Ruhsatlı silahını geçici olsa da başkalarına verdikleri için hüküm giyenler.
*Kanununu 4 maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve suç dan dolayı hapis ve /veya ağır hapis cezasına mahkum olanlar.
*Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri.
*Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullanmak.
*Mahkeme karar ile yada haklarında verilen mahkumiyet kararı gereği emekli edilenler.
*Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar.
*Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik hastalıkları olanlar. 0-21 yaşını bitirmemiş olanlar.
*6831 sayılı yasanın ( Orman Kanunu ) 93. maddesinden6 aydan fazla ceza alanlar ile yine aynı yasanın 108. maddesinden hüküm giyenler.
 
RUHSATLI SİLAHLARIN DEVRİ, HİBESİ, YENİLENMESİ VE VERASET İŞLEMLERİ:
 
1- Ruhsatlı silahı olup da bu silahını bir başkasına devretmek isteyenler mevcut ruhsatlarını ekleyecekleri bir dilekçe ile; devralmak isteyenler de dilekçeleri ve müracaatta istenen belgelerle birlikte valiliğe müracaat ederler. 
2- Silah devralacak kişiler hakkında valilikçe silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller dikkate alınarak yapılan tetkik ve tahkikat neticesinde durumu yönetmeliğe uygun olduğu kesinlik kazanması halinde 5 yıllık silah ruhsatı tanzim edilir. 
3-Taşıma veya bulundurma ruhsatı olanlardan durumlarının sonradan silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller kapsamına girmeleri halinde mevcut ruhsatları iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen silahlar, durumu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almasına engel hali olmayan şahıslara 6 ay içinde devri sağlanır. 
4-Ruhsatlı silahı olanlar istekleri halinde bu silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler. 
5-Silah ruhsatları ilk verildiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Süresi sona eren ruhsatlar ilk verilişteki usule göre tekrar yenilenir. 
 
VERASET İŞLEMLERİ 
 
Ruhsatlı silahı olanların vefat etmeleri halinde; veraset ilamı çıkarıldıktan sonra bu kişilere ait silahların, mirasçıların tümünün muvafakati ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır.
 
SİLAHLA GİRİLMEYECEK YERLER:
 
Aşağıda belirtilen yerlere hiçbir surette ateşli silahla girilemez. Girenleri ruhsatları iptal edilir. 
1- Duruşmalara, mahkeme salonlarına, 
2- Hastanelerin psikiyatri bölümlerine, akıl hastanelerine 
3- Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarına, 
4- Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlara, eğitim ve öğretim kurumlarına, 
5- Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına, 
6- İzinli ya da izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 
7- Sendikalara, derneklere ve bunların toplantı ve kongrelerine, 
8- Her türlü spor karşılaşmaları ile yarışmalara, 
9- Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev yapılmakta olan işyerlerine, 
10- Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlere,
 
SİLAHIN EVDE YADA İŞYERİNDE MUHAFAZA EDİLMESİNDE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:
 
1- Silah evde mutlaka boş olarak saklanmalı, zorunluluk olmadığı sürece işyerlerinde dolu bulundurulmamalıdır. 
2- Kilitli bir dolapta veya çekmece içerisinde veya gözden uzak bir yerde saklanmalıdır. 
3- Silah ve fişekleri daima çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. 
4- Toplu silahlarda genellikle emniyet sistemi bulunmadığından, saklanırken mutlaka fişekler topundan çıkarılmalıdır. 
5- Silahı bir yere koyarken, etrafta hava cereyanının bulunmasına ve rutubet olmamasına dikkat edilmesi, silahın metal kısımlarının paslanmaması açısından önemlidir. 
6- Fişekleri daima orjinal kutuları içerisinde rütbesiz bir ortamda silahtan ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir. 
7- Silahın basit temizlik ve bakım işlemleri yapılırken etrafta kimsenin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
 
SİLAHIN NAKLİNDE UYULMASI GEREKLİ KURALLAR
 
Bulundurma Ruhsatlı Tabancalar İçin ; 
1- Öncelikle ruhsat alınan makamlardan “silah nakil belgesi” alınması gerekmektedir. 
2- Nakil belgesinde belirtilen amacın dışında (tamir, adres değişikliği vb.) başka yerlere götürülmemelidir. 
3- Mutlak surette silah boşaltılmalı, şarjör silahtan ayrı konulmalıdır. 
4- Bulundurma ruhsatlı silahlar araçlarda nakledilirken varsa çekmecede, mevcut değilse bir kutu içerisinde konulmalıdır.
 
ATIŞ ESNASINDA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:
 
1- Varsa atıştan önce poligon talimatnamesi iyice okunmalıdır. 
2- Poligonlarda veya açık sahalarda yapılacak atışlarda, atıcının yanında herhangi bir kimse varsa, tutukluk, arıza ve benzeri durumlarda silahın namlusunu hedef istikametinden başka bir yöne çevrilmemelidir. 
3- Atış yapıldığı sürece dolu silah kesinlikle hedefe doğru tutulmalı hedef dışına yönlendirilmemelidir. 
4- Toplu tabancalarda horoz kurulu vaziyette iken silah kesinlikle kılıfa konulmamalıdır. 
5- Fişek ateş almadığında, silahı söküp nedenini araştırmadan önce en az 15 saniye beklenmelidir. 
6- Elinizde atışa hazır bir tabanca ile konuşmaya dalınmamalı, dikkat silah üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. 
7- Silahın namlusundan içeriye doğru asla bakılmaz, namlu vücuda doğru yöneltilmez. 
8- Hiçbir zaman silah namlusundan tutulup çekilmez. 
9- Arka plandaki saha uygun olmadıkça, sert ve düzgün satıhlara ve suya ateş edilemez. 
10- Silah elde iken her türlü şakadan kaçınılmalı, ateş etmeğe karar verilmedikçe silah bir yere yöneltilmemelidir. 
11- Asla alkollü iken silah ele alınmamalı ve atış yapılmamalıdır. 
12- Silahın teknik özelliğine uygun olamayan fişeklerle atış yapılmamalıdır. 
13- Namlu hedefi göstermedikçe tetiğe parmak yerleştirilmemelidir.
 
SİLAH RUHSAT ÇEŞİTLERİ
 
Taşıma Ruhsatı
-Can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı
-Mesleği nedeniyle taşıma ruhsatı
-Kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
-Emekli kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
 
Bulundurma Ruhsatı
-Meskende bulundurma ruhsatı
-İşyerinde bulundurma ruhsatı
Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
-Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı
-Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı
 
SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 
a) Gerekli Genel Belgeler:
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.
1) Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
3) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
4) Silah ruhsatı istek formu(Emniyet Müdürlüğünden temin edilir),
5) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi(Sabıkası bulunması halinde ilgili mahkemeden tasdikli mahkeme kararı),
6) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu ( Devlet Hastanesinden Alınacak, Özel Hastanelerden alınanlar geçersizdir.),
İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir(Noter Tasdikli).
b) Yürütülen görev ile yapılan iş veya meslek nedeniyle verilecek taşıma ruhsatlarında; yukarıda (a) numaralı bölümde belirtilenlere ilaveten gerekli diğer belgeler;
1) 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden görev belgesi; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.
2) 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları” başlıklı 9’uncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden iş veya meslek sahipleri için gerekli diğer belgeler:
7 inci madde(Can Güvenliği):
1-Yaptığı iş ile ilgili görev belgesi,
2-Can güvenliğinin tehlikeye düştüğüne dair mahkeme kararları,bilgi,belge,
3-Yaptığı iş ve sosyal konum itibari ile vergi dairesi yazısı,ticaret sanayi odası faaliyet belgesi.
9 uncu maddenin birinci fıkrasının:
b- Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,
c- Basın Mensupları: Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi
d- Kuyumcu ve sarraflar:
ü Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Oda kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi(Faaliyet Belgesinin Aslı),
ü Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı(Noter tasdikli sureti veya aslı),
e- Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri:
ü Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi(Noter tasdikli),
ü Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:
ü İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler,
ü Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,, güvenlik belgesi fotokopisi,
f- Banka Müdürleri: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günügeçmemiş olmasına dikkat edilecektir.),
g- Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,
h- Yıllık satış tutarı (ciro):
ü Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
ü Kar zarar cetveli ve bilanço(Vergi dairesinden tasdikli),
ü Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,
ü Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü,
ı- Arazi sahipleri:
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
ü Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
i- Sürü sahipleri:
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
ü Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,
j- Müteahhitler:
ü İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ve faaliyet belgesi,
ü Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı(Aslı veya noter tasdikli sureti),
k- Akaryakıt istasyonu sahipleri:
ü Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,bayiliğinin devam ettiğine dair yazı,
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,faaliyet belgesi,
ü Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı(Aslı veya noter tasdikli sureti),
l- Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar:
ü İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
ü Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
m- Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:
– İş sahiplerinden
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,faaliyet belgesi
ü Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı(Aslı ve noter tesdikli sureti),
– Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden,
ü İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
ü Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,
n- Poligon sahipleri:
– İş sahiplerinden;
ü İşletme ruhsatı fotokopisi,
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
ü Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
– Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,
ü İş sahiplerinden istenen belgeler,
ü İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
ü Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
o- Müze ve anıtları koruyan bekçiler:
ü Kişi/kurumun yazılı müracaatı
ü Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
ü Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
ö- Arıcılık yapanlar:
ü Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
ü Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
ü 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek),
ü Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
p- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:
ü Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Oda kayıt belgesi,
ü İş sahibinin yazılı müracaatı,
ü Depo izin belgesi fotokopisi,
ü Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
r- Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar:
ü Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
s- Dövize ilişkin işlem yapanlar:
ü Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi(Noter tasdikli),
ü Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,
ş- Avukatlardan:
ü Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, (Mülga:09.06.2006-Bakanlık 2006/52 Genelge ile)
ü (Mülga:09.06.2006-Bakanlık 2006/52 Genelge ile)
– Noterlerden:
ü Noterlik belgesi fotokopisi,
ü Vergi dairesi yazısı
t- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri:
ü Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
ü Görevle ilgili seçim tutanağı(Aslı veya il/ilçe secim kurulundan tasdikli),
u- En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar:
ü Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
ü İl/ilçe seçim kurulu yazısı
ü- En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:
ü Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
ü İl/ilçe seçim kurulu yazısı
C) 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri” başlıklı 10 uncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden emekli kamu görevlilerinden;
1- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,
2- Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
6136 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrasının 4 üncü bendinde sayılan silahlı kuvvetler mensupları ile mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden ve MİT hizmetleri mensuplarından emekli olanların, emekli olduktan sonra 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde ruhsat düzenlenirken sağlık raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve adli sicil belgesi istenmeyecektir.