Hızlı İletişim

Canlı Destek info@isavsilah.com 0 (212) 424 49 49
SEPETİM (0) ÜYE OL GİRİŞ YAP ANASAYFA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER YENİ ÜRÜNLER 2. EL SİLAHLAR KAMPANYALAR İLETİŞİM
Yasal Prosedür

www.isavsilah.com olarak amacımız tabanca,silah alış ve satışlarınızı daha güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmenizdir.


Kuruluş amacı silahını satmak  veya aradığı silahı bulmak isteyen kişileri buluşturmaktır.

www.isavsilah.com aracılığıyla yayınlayacağınız silah ilanlarının RUHSATI olma mecburiyeti vardır.Silahların devir işlemleri ALICI ve SATICI arasında gerçekleşmektedir.

Site yönetiminin silah devir ve satış sürecinde herhangi bir sorumluluğu yoktur.
ALICI ve SATICILARIN yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

2521 Sayılı kanun ve yönetmelik

5729 sayılı kanun ve yönetmelik

6136 sayılı kanun ve yönetmelik

 

SİLAH RUHSAT MÜRACAATLARINDA İSTENEN BELGELER
 

SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 

Silah Taşıma ve Bulundurma ruhsatı talep eden herkes, İkamet ettiği yer valiliğine (yetki devir yapılmış ise Kaymakamlığa)aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.
 

a) Gerekli Genel Bilgiler

1) Silah Taşıma ve Bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,

2) Nüfus Cüzdan Fotokopisi(nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak,diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir.nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),

4) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

5) Müdürlüğümüzce(Şubemizce) Tanzim edilecektir.,

6) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,

7) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

8) Yarım kapaklı telli dosya,

İş Yerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir.
 

b)Yürütülen görev ile yapılan iş veya meslek nedeniyle verilecek taşıma ruhsatlarında; yukarıda (a) numaralı bölümde belirtilenlere ilaveten gerekli diğer belgeler;

1) – SİLAH İSTEK BİLGİ FORMU

(Emniyetçe verilecektir ve Şube Müdürlüğünde bizzat müracaatçı tarafından imzalanıp doldurulacaktır.)

2) – CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN ADLİ SİCİL KAYDI, (Arşiv araştırmalı kaydı, müracaat esnasında ibraz edilecek.)

( Sabıka kaydı olanlar ilgili mahkemeden; “ Bu karar kesinleşmiştir “ibaresini yazdırarak, mahkeme kararını getireceklerdir. )

3) – DEVLET HASTANESİ BAŞ TABİBLİĞİNDEN ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORU MÜHÜRLETİLEREK TASTİK

ETTİRİLECEKTİR, ( Emniyetçe Verilecek Belge İle Alınacaktır. )

4) – SİLAHI OLANLAR, SİLAHLARINI BOŞ OLARAK KONTROL VE TESPİT EDİLMEK ÜZERE RUHSAT ŞUBESİNE

BİZZAT SİLAH SAHİPLERİ GETİRECEKLERDİR.

5) - RUHSATINI YENİLETENLERDEN VE RUHSAT DEVİR ALANLARDAN VERGİ (Maliye Harcı)

ALINACAĞINDAN İLGİLİ MİKTARI ÖĞRENİP HAZIRLIKLI GELMELERİ GEREKMEKTEDİR.

6) – MÜRACAAT EDENİN İSTEĞİNE GÖRE BAZI FARKLILIKLAR OLDUĞUNDAN MÜRACAAT ESNASINDA

DURUMUNU SÖYLEMESİ VE ONA GÖRE BELGE İSTEMESİ GEREKMEKTEDİR.

( Kuyumcu – Benzinci – Müteahhit – Avukat – Muhtar gibi Meslek sahibi olanlar)

(Bu tür belgeler aslı ile birlikte getirilip, ibraz edilecek, görüldükten sonra, bazı belgeler iade edilecektir.)

 

SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER:
 

* Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar.

* Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar veya intihar teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.

* Haklarında T.C. Kanunu’un 119 Maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde ve civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar.

* Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar.

* Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda aynı ve farklı türden ikiden fazla suç dan dolayı hapis ve ağır hapis cezasına mahkum olanlar.

* Uyuşturucu ve piskotrop maddeleri veya ruhsatsız veya ruhsata aykırı oyarak imal eden tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar.

* Ruhsatlı silahını geçici olsa da başkalarına verdikleri için hüküm giyenler.

* Kanununu 4 maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve suç dan dolayı hapis ve /veya ağır hapis cezasına mahkum olanlar.

* Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri.

* Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullanmak.

* Mahkeme karar ile yada haklarında verilen mahkumiyet kararı gereği emekli edilenler.

* Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar.

* Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik hastalıkları olanlar. 0-21 yaşını bitirmemiş olanlar.

* 6831 sayılı yasanın ( Orman Kanunu ) 93. maddesinden6 aydan fazla ceza alanlar ile yine aynı yasanın 108. maddesinden hüküm giyenler.

 


 

RUHSATLI SİLAHLARIN DEVRİ, HİBESİ, YENİLENMESİ VE VERASET İŞLEMLERİ:

 

1- Ruhsatlı silahı olup da bu silahını bir başkasına devretmek isteyenler mevcut ruhsatlarını ekleyecekleri bir dilekçe ile; devralmak isteyenler de dilekçeleri ve müracaatta istenen belgelerle birlikte valiliğe müracaat ederler.

2- Silah devralacak kişiler hakkında valilikçe silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller dikkate alınarak yapılan tetkik ve tahkikat neticesinde durumu yönetmeliğe uygun olduğu kesinlik kazanması halinde 5 yıllık silah ruhsatı tanzim edilir.

3-Taşıma veya bulundurma ruhsatı olanlardan durumlarının sonradan silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller kapsamına girmeleri halinde mevcut ruhsatları iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen silahlar, durumu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almasına engel hali olmayan şahıslara 6 ay içinde devri sağlanır.

4-Ruhsatlı silahı olanlar istekleri halinde bu silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler.

5-Silah ruhsatları ilk verildiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Süresi sona eren ruhsatlar ilk verilişteki usule göre tekrar yenilenir.
 

VERASET İŞLEMLERİ
 

Ruhsatlı silahı olanların vefat etmeleri halinde; veraset ilamı çıkarıldıktan sonra bu kişilere ait silahların, mirasçıların tümünün muvafakati ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır.
 SİLAHLA GİRİLMEYECEK YERLER:
 

Aşağıda belirtilen yerlere hiçbir surette ateşli silahla girilemez. Girenleri ruhsatları iptal edilir.

1- Duruşmalara, mahkeme salonlarına,

2- Hastanelerin psikiyatri bölümlerine, akıl hastanelerine

3- Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarına,

4- Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlara, eğitim ve öğretim kurumlarına,

5- Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına,

6- İzinli ya da izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine

7- Sendikalara, derneklere ve bunların toplantı ve kongrelerine,

8- Her türlü spor karşılaşmaları ile yarışmalara,

9- Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev yapılmakta olan işyerlerine,

10- Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlere,
 SİLAHIN EVDE YADA İŞYERİNDE MUHAFAZA EDİLMESİNDE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:
 

1- Silah evde mutlaka boş olarak saklanmalı, zorunluluk olmadığı sürece işyerlerinde dolu bulundurulmamalıdır.

2- Kilitli bir dolapta veya çekmece içerisinde veya gözden uzak bir yerde saklanmalıdır.

3- Silah ve fişekleri daima çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

4- Toplu silahlarda genellikle emniyet sistemi bulunmadığından, saklanırken mutlaka fişekler topundan çıkarılmalıdır.

5- Silahı bir yere koyarken, etrafta hava cereyanının bulunmasına ve rutubet olmamasına dikkat edilmesi, silahın metal kısımlarının paslanmaması açısından önemlidir.

6- Fişekleri daima orjinal kutuları içerisinde rütbesiz bir ortamda silahtan ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.

7- Silahın basit temizlik ve bakım işlemleri yapılırken etrafta kimsenin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
 SİLAHIN NAKLİNDE UYULMASI GEREKLİ KURALLAR

Bulundurma Ruhsatlı Tabancalar İçin ;

1- Öncelikle ruhsat alınan makamlardan “silah nakil belgesi” alınması gerekmektedir.

2- Nakil belgesinde belirtilen amacın dışında (tamir, adres değişikliği vb.) başka yerlere götürülmemelidir.

3- Mutlak surette silah boşaltılmalı, şarjör silahtan ayrı konulmalıdır.

4- Bulundurma ruhsatlı silahlar araçlarda nakledilirken varsa çekmecede, mevcut değilse bir kutu içerisinde konulmalıdır.
 ATIŞ ESNASINDA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:
 

1- Varsa atıştan önce poligon talimatnamesi iyice okunmalıdır.

2- Poligonlarda veya açık sahalarda yapılacak atışlarda, atıcının yanında herhangi bir kimse varsa, tutukluk, arıza ve benzeri durumlarda silahın namlusunu hedef istikametinden başka bir yöne çevrilmemelidir.

3- Atış yapıldığı sürece dolu silah kesinlikle hedefe doğru tutulmalı hedef dışına yönlendirilmemelidir.

4- Toplu tabancalarda horoz kurulu vaziyette iken silah kesinlikle kılıfa konulmamalıdır.

5- Fişek ateş almadığında, silahı söküp nedenini araştırmadan önce en az 15 saniye beklenmelidir.

6- Elinizde atışa hazır bir tabanca ile konuşmaya dalınmamalı, dikkat silah üzerinde yoğunlaştırılmalıdır.

7- Silahın namlusundan içeriye doğru asla bakılmaz, namlu vücuda doğru yöneltilmez.

8- Hiçbir zaman silah namlusundan tutulup çekilmez.

9- Arka plandaki saha uygun olmadıkça, sert ve düzgün satıhlara ve suya ateş edilemez.

10- Silah elde iken her türlü şakadan kaçınılmalı, ateş etmeğe karar verilmedikçe silah bir yere yöneltilmemelidir.

11- Asla alkollü iken silah ele alınmamalı ve atış yapılmamalıdır.

12- Silahın teknik özelliğine uygun olamayan fişeklerle atış yapılmamalıdır.

13- Namlu hedefi göstermedikçe tetiğe parmak yerleştirilmemelidir.